Sme kresťania z Trenčína a okolia

Boh zmenil naše životy. Spoznali sme jeho lásku ako i realitu osobného a živého vzťahu s ním.

Náš vzťah s Bohom nie je podmienený kostolom, cirkevnou inštitúciou, členstvom v cirkvi, náboženskou tradíciou či príslušnosťou k nejakej organizácii. Ide nám o podstatu.

V kresťanskom zbore nemáme žiadnu členskú matriku. Nemáme ani žiadnu autoritu na tejto zemi či stredisko, odkiaľ by sa pre ostatných kresťanov vydávali všeobecne záväzné nariadenia.

Príslušnosť ku Kresťanskému zboru je neformálna a je vecou osobného vzťahu kresťana k ostatným kresťanom, ktorí považujú KZ-Trenčín tiež za svoj duchovný domov.

Chceme šíriť lásku, pomáhať ľuďom a tolerantne reagovať na rozdielnosť názorov v plnej miere, akú nám ponúka Božie slovo. Naše ekumenické cítenie sa prejavuje hlavne v spolupráci s ďalšími znovuzrodenými kresťanmi bez ohľadu na ich cirkevnú príslušnosť.

Život v KZ Trenčín

Život nášho zboru nie je len o nedeľnej bohoslužbe. Veríme, že celý náš život, od pondelka do nedele, je jednou nepretržitou bohoslužbou a že Boha oslavujeme a uctievame vo všetkých našich každodenných situáciách. Už či ide o prácu, rodinu, vzťahy, riešenie problémov, Boh túži mať účasť na každej našej skúsenosti a očakáva, že mu dáme právo viesť nás v našich rozhodnutiach.

Pestovanie osobného vzťahu s Bohom je vec principiálna, keďže následne formuje každý ďalší aspekt nášho života. Takto vnímame svoj život ako kresťania.

Boh ako nebeský Otec si praje, aby sme ho uctievali nielen v súkromí, ale aj spoločne s ďalšími kresťanmi. Tieto stretnutia majú formu nedeľnej bohoslužby, ako aj domácich biblických skupiniek či iných akcií, kde kresťania sú spolu. Štúdium Biblie, inšpiratívna hudba, spev, zdielanie sa s osobnými skúsenosťami s Bohom, misia rôzneho štýlu, ako aj pomáhanie núdznym ľuďom považujeme za bežný prejav našej viery.

Často v našom zbore prijímame hostí zo zahraničia, ktorým radi dávame priestor na slovo či kreatívny doplnok, ako napr. hudobné číslo, scénka, atď. Všetky naše zhromaždenia a aktivity sú otvorené pre verejnosť.

Počas letných mesiacov každý rok organizujeme obľúbené anglické tábory pre deti s rodenými Američanmi. Po ôsmych rokoch tejto činnosti sa naše deti naučili anglicky mimoriadne dobre a ich výsledky v škole o tom svedčia. Tábory sú organizované v spolupráci s Kultúrnym centrom Aktivity a Kresťanským centrom Berea, a sú prístupné pre deti zo širokej verejnosti.

Čomu veríme?

Ak by niekto objavil liek na rakovinu, a utajene si svoj nový objav ponechal len pre vlastné liečenie, bolo by to spravodlivé? Veríme, že nie.

Ani my si nechceme svoj objav a skúsenosť s Bohom držať v tajnosti. Boh chce aj teba zachrániť a darovať ti zmysluplný život bez ohľadu na svoju minulosť. Boh je Bohom lásky i spravodlivosti. Každému z nás túži odpustiť naše osobné zlyhania, omyly, kiksy, ale aj tie vážnejšie previnenia a hriechy. Chce ich nahradiť uzdravením, radosťou, harmóniou, milosťou a láskou.

Boh radikálne mení ľudské životy aj dnes. Sme tiež presvedčení, že bez Ježiša Krista je človek duchovne stratený. Veríme, že on, ako večný Boží Syn, ktorý sa narodil panne Márii v Betleheme, prišiel na tento svet, aby tebe a mne priniesol odpustenie a dar večného života. On zomrel na strašnom kríži tou najbrutálnejšou formou popravy a svoje mučenie niesol len z čistej lásky k tebe a ku mne, aby Boží spravodlivý trest za náš hriech zniesol on, a nie my.

Vo chvíli, keď Ježišovi celým svojím srdcom uveríš a prijmeš ho ako svojho zvrchovaného Pána a Záchrancu, prežiješ vstup do reálneho a živého vzťahu s Bohom. Iný spôsob, ako sa človek môže stať skutočným kresťanom, neexistuje. On vstal z hrobu von ako absolútny víťaz nad smrťou. Prijmi ho, spoznaj ho a daj mu prvé miesto vo svojom srdci. Len takto sa otvárajú dvere k skutočne zmysluplnému životu a večnosti, ktorá čaká každého z nás.

Bohoslužby

Nedeľa 10:00-11:30
Kultúrne stredisko Juh
Kyjevská 3183, Trenčín

Téma na Nedeľu

"Dobro zo zla?" Alebo: "Príbehy Božej veľkodušnosti".
(Oliver Vyhnánek)